Hungarian English German Slovak

Nyárindító nyereményjáték

KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 108. 

 

Játékszabályzat

Játék címe: Nyárindító nyereményjáték

1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. (székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor út 108., továbbiakban: Játékszervező). A játék neve: „Nyárindító nyereményjáték”, a továbbiakban „Nyereményjáték”. A játék a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft által kezelt, Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő Facebook oldalon található nyereményjáték. 

2. A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A játékban részt vevő személynek saját Facebook profillal kell rendelkeznie. 

3. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, abból ki vannak zárva:

A Játékszervező KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Hozzátartozó alatt értendő az egyenes ági rokon, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, az élettárs, a testvér, az egyenes ági rokon házastársa, a házastárs egyenes ági rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte, megértette a Játékszabályzatot és feltétel nélkül elfogadja azt. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzat rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, illetve a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül. A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2023. június 18. napján 20:00-kor kezdődik és 2023. június 25. napján 20:00-ig tart. 

A Játék menete: A nyereményjátékban való részvételért lájkolni kell a „Nyárindító nyereményjáték” posztot, valamint kommentelni kell a poszt alá „Nyár a Rónaszéki Fürdőben.”

Fontos: a sorsolásban csak azok vesznek részt, akik mindkét feladatot teljesítik. Nyereménysorsolás a www.random.org oldalon történik. 

A sorsolás időpontja: 2023. június 26. 16 óra

Kapcsolatfelvétel: A nyertes nevét közzétesszük a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő Facebook oldalon, a „Nyárindító nyereményjáték” poszt alatt a sorsolást követő 48 órán belül. A Nyertessel felvesszük a kapcsolatot messengeren is a sorsolást követő 48 órán belül. 

5. Nyeremények, nyertesek

A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a Játékosok között:

- Két alkalomra érvényes páros belépőjegy a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdőbe. A páros belépőjegy két fő felnőttre vonatkozik és 2023. augusztus 31-ig használható fel. 

- Két alkalomra érvényes családi belépőjegy a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdőbe. A családi belépőjegy két felnőtt és két 18 év alatti gyermekre vonatkozik és 2023. augusztus 31-ig használható fel. 

 A nyeremény készpénzre nem váltható, de átruházható. 

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves;

- ha a Megbízott megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen

módon befolyásolni próbálja;

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti. 

6. Nyertesek értesítése

A nyertes nevét közzétesszük a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő Facebook oldalon a „Nyárindító nyereményjáték” poszt alatt a sorsolást követő 48 órán belül.

A Nyertessel személyesen is felvesszük a kapcsolatot messengeren a sorsolást követő 48 órán belül. 

Amennyiben a Nyertessel 2 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Játékszervező által megadottak szerint.

7. Nyeremények kézbesítése

A Nyertes a nyereményeket átveheti a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdőben (cím: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki út 17.) vagy kérheti a nyereményt a Nyertes által megadott magyarországi címre történő kézbesítését is. A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

8. A KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. felelőssége

A KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

A KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezésekkel tiltják. A Nyertes a nyeremények hibáival kapcsolatos igényeit, panaszait a nyeremény felajánlóinál, a nyereményhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti. 

Az adatok hiányosságaiért (név, cím), értesítési vagy szállítási késedelemért a Játékszervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotáról adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékban való részvétel során vagy azt követően a Játékszervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a teljes felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli. 

A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban történő részvétel során a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működésével, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Játékszervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítéséről. 

A Játékszervező a Nyereményjáték pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Továbbá a Játékszervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a beküldési platform, illetve a Nyereményjátékot, valamint a jelen Játékszabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékszervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.       

9. Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

10. Kizárás

• A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

• Obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a Nyereményjáték során. 

• Az a Játékos, aki a Nyereményjátékra történő jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem valós – később okmányaival nem igazolható – személyes adatait adja meg a Nyereményjátékból kizárásra kerül. 

• Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

• A KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft fenntartja, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Nyereményjáték megszüntetését is.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 

A játék megfelel a nyereményjátékok szervezéséről szóló törvénynek, a nyereményjátékok adózásáról szóló törvénynek, a nyeremény egy kisértékű promóciós szolgáltatásnak minősül, így a nyertesnek nem kell feltüntetnie az SZJA bevallása során.

KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft

Kiskőrös, 2023. június 17. 

Kapcsolat

építőipari tervezés - kivitelezés - szakipari munkák - útépítés - gépi földmunka - szállítás - rakodás - piacüzemeltetés - kommunális hulladék szállítása

Elérhetőségek
https://www.facebook.com/K%C5%91r%C3%B6sszolg-Nonprofit-Kft-912489032420476/
https://goo.gl/maps/7ZH8BD3XNThfgJ1m9